Makaleler

Güncel Makaleler

HAKARET SUÇU NEDİR?

Trafik Kanunu’na Göre Araç İşletenin Tanımı

4. Hukuk Dairesi2012/7541E., 2012/9796 K.5.6.2012 T.

Bir aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracı işleten kişi sorumlu olur.

Davalı belediyenin çöp toplama işine tahsis edilen aracın – mülkiyet belediyeye ait olmasa da – sebebiyet verdiği zarardan aracın işleteni olan belediye sorumludur.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerekti-rici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesi hükmüne göre, başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiğini ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğunu ispat edemediği takdirde kayda göre araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişi; işletendir. Aynı kanunun 85.maddesi hükmüne göre ise bir motorlu aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracın işleteni sorumlu olur. O halde trafikte adına bir araç kayıtlı olan kişi mutlaka onun işleteni sayılamaz.

Davaya konu olayda, zararlandırıcı eyleme yol açan araç davalılardan Akdeniz Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunmamaktadır. Davacılar, adı geçen davalının aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiğini ve araç üzerinde fiili tasarrufta bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.

Mahkemece, davalılardan …….. Belediye Başkanlığı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle bu davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, kazaya karışan aracın trafikte dava dışı …….Bü-yükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı bulunduğu; ancak, davalı ………. Belediye Başkanlığı’na tahsis edildiği; araç üzerinde, davalı belediyenin adının yazılı olduğu ve belediyenin çöp toplama işinde kullandığı anlaşılmaktadır. Şu durumda, davalı belediyenin işleten sıfatını taşıdığı ve sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Karar, açıklanan nedenlerle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ise (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve temyiz eden davacılar yararına takdir olunan 900.00 TL. duruşma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 05.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?