Makaleler

Güncel Makaleler

Sürekli Arıza Veren Aracın Satıcıya Geri Verilerek Ayıpsız Misliyle Değiştirilebileceği

13. Hukuk Dairesi 2020/658 E.,2020/3120 K.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davalı … Oto. İth. ve Dağ. A.Ş vekili … … … ile davacı vekili avukat … geldi. Hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşuldu.

KARAR

Davacı, davalılardan … Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’den 2012 model BMW marka araç satın aldığını, aracın transfer kutusu ve şanzıman arızası nedeniyle defalarca servise gittiğini, aracın kendinden beklenen faydayı sağlamadığını ve ayıplı olduğunu beyanla ayıpsız misli ile değişimine ve 5.000,00 TL manevi tazminatın da davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kabulü ile, dava konusu davacıya ait olan … plakalı … şasi numaralı, BMW marka,…TİPİ 2012 Model aracın gizli ayıplı olduğu anlaşıldığından davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen mevcut aracın ayıpsız misli temin edilerek ayıpsız misli ile değiştirilmesine, İİK 24/4. hükümlerine göre aracın aynısının ayıpsız mislinin davacıya iadesine, ayıplı aracın ise davacı tarafından davalı satıcı firmaya teslimine, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, eldeki dava ile ayıp nedeniyle dava konusu ayıplı ürünün ayıpsız misli ile değişimini ve manevi tazminat talep etmiş, mahkemece tüm deliller toplanmak ve teknik bilgi gerektiren hususlarda bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle davanın kabulü ile aracın ayıpsız misli ile değişimine ve manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.

Mahkemece hüküm fıkrasının üç numaralı bendi ile davacının kullanımından kaynaklanan 3.000,00 TL değer düşümünün davalılar lehine infazda dikkate alınmasına karar verilmiş olup; ilk derece yargılama makamınca dosyaya kazandırılan raporlarında bilirkişiler dava konusu otomobilin davacı tüketici kullanımındayken kaza geçirmiş olduğu ve onarıma rağmen bu kazanın aracın genel değerinde 3.000,00.-TL kadar bir azaltma yaratmış bulunduğu tespitinde bulunmuşlardır. Bu kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybı araç ayıplı da olsa ürünün satıcısına ve ithalatçısına yüklenemez. O halde, mahkemece, aracın geçirdiği bu kaza nedeniyle uğradığı değer kaybının davalılara ödenmesi şartıyla, davanın kabulüne karar verilmelidir.

Yine; mahkemece dava konusu aracın ayıpsız misli ile değişimi için davalılara teslimini hüküm altına almış ise de, ayıplı malın teslimi sırasında tüm takyidatlarından da arındırılması gerekmektedir. Bu itibarla mahkemece, davacının yerindeki ayıplı malın tüm takyidatlarından arındırılarak teslimine yönelik hüküm kurulmamış olması da doğru görülmemiştir.

Her ne kadar yukarıdaki iki paragrafta gösterilen eksiklik ve hatalar usul ve yasaya aykırı olmakla bozmayı gerektirir ise de, bu yanlışların düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılması gerekmeyip hükmün düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

SONUÇ; Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların ikinci bent kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm başlıklı bölümünün birinci bendinde yer alan “Davanın KABÛLÜ ile, Dava konusu davacıya ait olan … plakalı … şasi numaralı, BMW marka,…TİPİ 2012 Model aracın gizli ayıplı olduğu anlaşıldığından davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen mevcut aracın ayıpsız misli temin edilerek ayıpsız misli ile değiştirilmesine, İİK 24/4. Hükümlerine göre aracın aynısının ayıpsız mislinin davacıya iadesine, ayıplı aracın ise davacı tarafından davalı satıcı firmaya teslimine,” cümlesinin hükümden çıkarılarak yerine “Davanın KABÛLÜ ile, Dava konusu davacıya ait olan … plakalı … şasi numaralı, BMW marka,…TİPİ 2012 Model aracın gizli ayıplı olduğu anlaşıldığından davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen mevcut aracın ayıpsız misli temin edilerek ayıpsız misli ile değiştirilmesine, İİK 24/4. hükümlerine göre aracın aynısının ayıpsız mislinin davacıya iadesine, ayıplı aracın ise tüm takyidatlarından arındırılmış şekilde davacı tarafından davalı satıcı firmaya teslimine,” cümlesinin yazılmasına; yine gerekçeli kararın hüküm başlıklı bölümünün üçüncü bendinde yer alan “Davacının kullanımından kaynaklanan 3.000,00 TL değer düşümünün davalılar lehine infazda dikkate alınmasına,” cümlesinin hükümden çıkarılarak yerine “Davacının kullanımından kaynaklanan 3.000,00 TL değer kaybının davacı tarafından davalılara ödenmesine,” ibaresinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı … Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.’ye ödenmesine, peşin alınan 3.673,99 TL harcın … Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’ye, peşin alınan 14.695,97 TL harcın … Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.’ye iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?