Makaleler

Güncel Makaleler

Online Oyunlarda (Knight Online, Silkroad, Metin 2, Leauge Of Legends, Fortnite, Cs:Go, Dota 2 Vb.) Dolandırıcılık Suçu Ve Tazminat Davası

Günümüz teknolojisi günden güne değişmekte ve kendini geliştirmektedir. Buna paralel olarak da suç türlerinde yeni hukuki düzenlemeler ve suçların uygulanmasında değişimler oluşmaktadır. Bunun en büyük örneklerinden biride online oyun aracılığı ile dolandırıcılık yapılarak kazanç elde edilmesi durumudur.

Uygulamada çoğu insan online oyunlarda hırsızlık, dolandırıcılık, hesabının çalınması ve küfür, hakaret durumlarında ne yapacağını bilememektedir. Ayrıca savcılık veya kolluk birimlerine şikayetçi olunduğunda herhangi bir işlem yapılmayacağı, ciddi alınmayacağı düşünülmektedir. Fakat bu durum doğru değildir.

Online oyunlar aracılığıyla işlenen suçlar tıpkı gerçek hayattaki işlenen suçlar gibi araştırılmakta, IP adresi aracılığıyla karşı karakterin sahibinin bulunarak yargılama işlemi yapılmaktadır. Hatta son yıllarda Yargıtay’ın online oyunlar vasıtasıyla işlenen suçlarla alakalı kararları artmaktadır. Buda gösteriyor ki artık sanal ortamlarda da gerçek hayatta ki gibi kuralların geçerli olduğu, hukuka aykırı davranışların cezalandırıldığı görülmektedir.

Yargıtay kararlarına göre online oyunlar açısından oluşacak suç türlerinde birkaç konu başlığı olduğu görülmektedir. Bunlar;

  • TCK 244/4. Maddesi Uyarınca Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme;

            (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

            (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

            (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

           (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

  •  TCK 158/1-F Maddesi Uyarınca Nitelikli Dolandırıcılık Suçu;

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

  • TCK 125. Maddesine Göre Hakaret Suçu;

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Yukarıda kanun metinleri ışığında görüleceği üzere online oyunlar aracılığı ile işlenen suçlar bakımından hapis cezaları öngörülmekle beraber adli para cezasıda verilmektedir.

Oluşan Suç Türlerinin Arasında Ki Fark Nedir?

Uygulamada çoğu zaman Sistemin Ele Geçirilmesi, Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçları birbirine karıştırılmaktadır. Yargıtay hırsızlık suçunu tanımlarken ‘’ Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip, bundan da yarar sağlanmasının; ekonomik değertaşısa dahi veriyi taşınır mal haline getirmeyeceği, bu itibarla; Knight Online oyunundaki katılana ait karakterin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 244/2-4. maddesindeki bilişim suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin….. ‘’ şeklinde karar vererek oyun içinde itemlerin çalınmasının hırsızlık suçunu oluşturmayacağını belirtmektedir. Bu sebeple her ne kadar hırsızlık suçu var gibi gözükse de aslında sistemin ele geçirilmesi veya dolandırıcılık suçu vücut bulmaktadır.

Peki Sistemin Ele Geçirilmesi İle Dolandırıcılık Suçunun Ayrımı Nedir?

Dolandırıcılık suçu, suç işleyenin karşı tarafı hileli davranışlarla aldatarak karşı tarafın zararına hareket edip kendine veya başkasına yarar sağlama amacının var olduğu durumlarda oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir oyuncu ile anlaşılarak itemin satın alınması anlaşması yapılmış olsun. Karşı taraf size itemi vereceğini söyleyerek hesabına 500 TL göndermenizi talep etti. Sizde bu parayı gönderdiniz. Sonra karşı taraf size itemi vermedi. İşte bu durumda dolandırıcılık suçu oluşacaktır. Çünkü karşı taraf kendisine menfaat sağlayacak şekilde sizi hileli hareketlerle aldatmıştır. Bu durumda suç duyurusunda bulunulduğunda iddianame Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan düzenlenecektir.

Bir diğer suç türü ise bilişim sistemini ele geçirme, bozma durumudur. Bu suç türü ise karşı tarafça hukuka aykırı olarak virüs, truva, keylogger veya herhangi bir yolla hesabınızın şifresi ele geçirilmesiyle oluşmaktadır. Bu durumda sanık hesabı ele geçirerek hesaptaki itemleri başka bir karaktere aktarmaktadır. Bu durumda sistemi bozmuş olmaktadır. Bu sebeple şikayetinizden sonra TCK 244’ten iddianame düzenlenecektir.

Yukarıda ayrıntılarıyla bahsettiğimiz hususlar ışığında online mecrada başınıza gelebilecek dolandırıcılık, hesabın çalınması, hakaret vb. durumlarda savcılık tarafından hangi suçun oluşacağının değerlendirilmesinde kolaylık sağlanması açısından bir avukat vasıtasıyla ilgili mercilere suç duyurusunda bulunmayı tavsiye etmekteyiz.

 

İlgili Yargıtay Kararları

 2. Ceza Dairesi 2019/11010 E. , 2020/568 K.

Katılanın …@outlook.com isimli e-posta adresine bağlı… isimli oyuna 29/12/2013 günü kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak oyun oynarken saat 15:30 sıraları oyundan atılması sonrasında saat 15:45 sıraları oyuna yeniden giriş yapabilmesi, katılanın e-posta ve oyun hesabına izinsiz girilerek oyun karakteri üzerindeki 2.000 TL’lik 11 adet itemi ile oyun hesabında bulunan 100 TL’lik 5 GB’lık oyun parasının çalınması, katılanın oyun hesabına girdiği tespit edilen … IP numaralı internet hattı kullanıcısının sanık olduğunun tespit edilmesi üzerine sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 142/2-e maddesinden cezalandırılması talebi ile açılan davada; sanığın, söz konusu oyunu oynadığını ve oyun karakteri alım satımı da yaptığını, kablosuz internet hattı kullandığını ancak suçu kabul etmediğini savunması nedeniyle sanığın temyiz dilekçesinde belirttiği hususlar da (katılanın bilgisayarında dışarıya bilgi sızdıran herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığı, bilgisayarlar arası olağandışı bir network trafiği bulunup bulunmadığı, kablosuz internet hattına suç tarihinde başka girişler yapılarak katılanın oyun hesabına giriş yapılıp yapılamayacağı veya yapılmış olup olmadığı) araştırılmak suretiyle çalındığı iddia olunan oyun karakteri olan sanal eşyaların gönderildiği yerle ilgili ve katılanın oyun hesabına suç tarihinde girişinin ne şekilde engellediğine ve suç tarihinde sanığın internet hattına dışarıdan girişler olup olmadığına ilişkin kayıtların saptanması ile çalındığı iddia edilen oyun karakterine ait sanal eşyaların suç tarihinden itibaren kimin kullanımında olduğu da tespit edilip bilişim suçlarından anlayan tercihen bilgisayar mühendisi bir bilirkişiden rapor alınmak suretiyle toplanacak delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, bu konularda gerekli araştırma yapılmadan eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre de;

Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip, bundan da yarar sağlanmasının; ekonomik değer taşısa dahi veriyi taşınır mal haline getirmeyeceği, bu itibarla; Knight Online oyunundaki katılana ait karakterin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 244/2-4. maddesindeki bilişim suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nın 142/2-e maddesi gereğince hırsızlık suçundan hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 13/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

2. Ceza Dairesi 2019/10432 E. , 2020/2088 K.

Oluşa ve dosya kapsamına göre; katılan …’in 21/05/2012 tarihinde internette KNİGHT ONLİNE, XİGENIN sunucusunda oyun oynarken, …………….isimli karakterinin tüm bilgilerinin ve sanal eşyalarının çalınması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın eylemin TCK.nun 244/4. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde hataya düşülerek aynı Kanun’un 142/2-e maddesi ile uygulama yapılması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 06/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 2. Ceza Dairesi 2018/7295 E. , 2019/9896 K.

Sanık müdafinin 01.04.2015 tarihli dilekçesindeki anlatımından temyiz başvurusu ile birlikte eski hale getirme isteminde de bulunduğunun anlaşılmasına, eski hale getirme isteği hakkındaki karar verme yetkisinin, 5271 sayılı CMK’nın 42/1. maddesi uyarınca Yargıtay’ın ilgili dairesine ait olmasına göre, mahkemenin 01.04.2015 tarihli, 2014/24 Esas 2014/422 Karar sayılı ek kararının yok hükmünde bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, tebligatın, muhatabın bilinen en son adresinde yapılması gerektiği, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilerek buraya tebligat yapılacağı hükmüne karşın; sanığın savunmasında bildirdiği adresten farklı bir adrese çıkarılan tebligatın geçersiz olduğu ve sanık müdafinin öğrenme üzerine yaptığı temyizin süresinde olduğu anlaşılmakla;

TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren 08.10.2015 günlü ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüş, dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip, bundan da yarar sağlanmasının; ekonomik değer taşısa dahi veriyi taşınır mal haline getirmeyeceği, bu itibarla; sanığın Knight Online oyundaki katılana ait karakteri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmesi eyleminin, sadece 5237 sayılı TCK’nın 244/2-4. maddesindeki bilişim suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülerek ayrıca yazılı şekilde TCK’nın 142/2-e maddesi gereğince hırsızlık suçundan da hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 29.05.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

AV. FATİH BAYDEMİR

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?