Makaleler

Güncel Makaleler

Mesai Saati İçinde İşçi Tarafından Facebook’a Girmek İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih Hakkı Vermeyeceği

  1. Hukuk Dairesi 2014/27212 E., 2016/620 K.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

                                                                       Karar

  1. A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla kıdem ve ihbar tazminatları ile ödenmediği iddiasıyla fazla çalışma ve ücret alacaklarına hükmedilmesini istemiştir.

  1. B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, mesai saatleri içinde internete girerek doğruluk ve bağlılığa aykırı davrandığından iş akdini haklı olarak feshettiklerini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

  1. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak eczacı kalfası olarak çalışan davacının mesai saatleri içerisinde facebook internet sitelerine girdiği sabit olmakla birlikte bu davranışının yaptığı işi ne düzeyde etkilediği konusunda yada işlerini aksattığının ispatlanamadığı, işini aksatmadan internete giren davacının iş akdinin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedilebileceği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne, ödendiği ispatlanamayan fazla çalışma talebinin kısmen kabulüne, ücret alacağının kabulüne karar verilmiştir.

  1. D) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalı avukatının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Eczacılar Birliğinin müzekkere cevabından davalıya ait eczanede talep konusu dönemde 60 nöbet tutulduğunun belirtilmesine ve ortak tanık Ümit Topçu’nun nöbetlerde davacı ile çalışanlardan Hasan’ın değişmeli olarak nöbet tuttuğu yönündeki beyanı birlikte değerlendirildiğinde davacının nöbetlerin yarısında çalıştığı anlaşıldığından tüm nöbetlerde çalışmış gibi fazla çalışma ücretinin hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

E)Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?