Kategori: Yargıtay Kararları

Erkek Çalışanın İşyerinde Bayanlar Tuvaletini Kullanması İşverence Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

Hukuk Dairesi 2017/12318 E.,2019/18196 K. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dava …

Uzun Süren Yargılama Sonucunda 32.000 TL Manevi Tazminat Ödenmesinin Gerektiği – Anayasa Mahkemesi

Bireysel başvuruda 19.04.2006 tarihinde açılmış olan davanın 2018 yılına kadar devam etmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından 32.000 TL tazminat ödenmesine karar verilmiş olup karar metni aşağıdadır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ                                                  KARAR   I.BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, tam yargı davasında hakkaniyete uygun karar verilmemesi ve yargılamanın …

Mesai Saati İçinde İşçi Tarafından Facebook’a Girmek İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih Hakkı Vermeyeceği

Hukuk Dairesi 2014/27212 E., 2016/620 K. DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından …

Trafik Kanunu’na Göre Araç İşletenin Tanımı

4. Hukuk Dairesi2012/7541E., 2012/9796 K.5.6.2012 T. Bir aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracı işleten kişi sorumlu olur. Davalı belediyenin çöp toplama işine tahsis edilen aracın – mülkiyet belediyeye ait olmasa da – sebebiyet verdiği zarardan aracın işleteni olan belediye sorumludur. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı …

Aile Konutu Şerhi Konulmamış Olsa Bile Banka Lehine Tesis Edilen İpotek İşleminde Eşin Rızanın Alınması Gerektiği

Hukuk Genel Kurulu 2014/2096 E., 2015/2322 K.   Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ….. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen ……. gün ve …….. E. ……. K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan T. Vakıflar Bankası AO vekili …

Sanığın Eylemlerinin Ani Ve Kesintili Şekilde Gerçekleşip Süreklilik Arz etmemesi Sarkıntılık Düzeyinde Kalacağı – Cinsel İstismar Suçu

14. Ceza Dairesi Esas No: 2017/9980 Karar No: 2018/3689 Karar Tarihi: 15.05.2018 (5237 S. K. m. 43, 103) Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, ilk derece mahkemesinin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak …

Ceza Yargılaması Sonucu Verilen Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlayacağı

19. Hukuk Dairesi 2017/4794 E., 2018/6755 K. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, bankanın …

Tefecilik Tehdit Halinde Yağma Suçunuda Oluşturabileceği

9. Ceza Dairesi 2020/7623 E. , 2020/412 K. ‘’…Somut olayda, şüpheliler ile müştekilerin arasında ticari ilişkilerin bulunduğu, müştekilerden bazılarının silah gösterilmek suretiyle zorla borçlandırıldığı, alışverişler sırasında çek kullanıldığı, anılan çeklerin bir kısmının kırdırıldığı ve aynı zamanda tehditle kimi borç konusu paraların temin edildiği iddialarını içeren …

Sürekli Arıza Veren Aracın Satıcıya Geri Verilerek Ayıpsız Misliyle Değiştirilebileceği

13. Hukuk Dairesi 2020/658 E.,2020/3120 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davalı … Oto. İth. ve Dağ. …
×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?