Makaleler

Güncel Makaleler

Boşanma Davası

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır? Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası, evli çiftler arasında kurulmuş olan evlilik bağının, kanunun öngördüğü haller çerçevesinde eşlerden birinin veya her iki tarafının talebiyle evlilik bağının ortadan kaldırılması için açılan dava türüdür.  Evlilik ve Boşanma davalarına  ilişkin hükümler Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup 118 – 494 maddeleri arasında Aile Hukuku Başlığı altında  geniş bir düzenleme yapılmıştır.

Boşanma Davalarında, boşanmanın hükümleriyle beraber müşterek çocuğun velayeti, mal rejiminden kaynaklı malların paylaştırılması, mehirin teslimi, soybağının kurulması, nafaka, tazminat ve sair diğer birçok konu başlığını ingilendiren hukuki davadır. Bu sebeple çok uzun olmayacak şekilde, başlık başlık boşanma davalarında merak edilenleri bu makalemizde anlatacağız.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri Medeni Kanunu m. 161 – 166 arasında düzenlenmiş olup bunlar;

 • Zina :

  Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış:

  Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:

  Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 • Terk:

  Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

 • Akıl Hastalığı:

  Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

 • Evlilik birliğinin sarsılması:

  Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Boşanma davaları iki türlüdür. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında bir boşanma avukatı vasıtasıyla her iki tarafın kabul edip imzaladığı protokol ile açmış olduğu boşanma davasıdır. Bu usulde hakim protokolü mahkemede her iki tarafa açıkça okur ve her iki tarafında hem sözlü hemde yazılı, imzalı olarak protokolü kabul ettiklerine dair beyanlarını alır. Hakim protokolde fahiş bir hak kaybı, çocuklar yönünden mağduriyetlik  vb. gibi hak kayıplarında protokole uymayarak kendisi karar verebilir.

Çekişmeli boşanma davasında her iki taraf açısından herhangi bir anlaşma olmayıp taraflardan biri veya her ikisinin boşanma davası açarak evliliğin sona ermesinde karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat amacıyla açılan boşanma davalarıdır. Bu davada en önemli husus kusursuzluğun ispatı olup boşanmayla beraber nafaka, tazminat, velayet açısından haklılığın ispatlanması amaçlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeliye göre çok hızlı sonuç doğurmaktadır. Normalde çekişmeli boşanma davaları 1,5 yıl ile 3 yıl arası sürerken, anlaşmalı boşanma davası 1 ay ile 3 ay arası sürmektedir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Yetki bakımından ise eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Boşanma Davasının Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası açılırken başvuru ve peşin harç alınmaktadır. Bu sebeple 300 TL ile 500 TL arasında masraf yatırmak gerekmektedir.

Boşanma Davasını Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Boşanma davasında en önemli husus kusursuzluğun veya daha az kusurlu olunmasının ispatı açısından deliller çok iyi hazırlanmalıdır. Özellikle eşler arasında ki mesajlar, telefon kayıtları, tanıklar dava açısından çok önem arzetmektedir. Eğer evlilik birliğinin dağılmasında kusursuz olunduğu ispatlanamayıp karşı taraf kusursuz olduğu anlaşılırsa davanız red edilecek ve kaybedeceksiniz. Bu durumda hem dava masrafları hemde karşı taraf avukatla temsil edilirse avukat vekalet ücreti size yükletilecektir. Bu sebeple dava açmadan önce mutlaka bir boşanma avukatından destek alınmalı, delillerin ve tanıkların iyi değerlendirilmesi dava açısından hayati önem taşımaktadır.

Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Gerekir mi?

Kural olarak, eğer boşanma davanız bir avukat vasıtasıyla görülüyorsa duruşmalara gitmenize gerek kalmamaktadır. Fakat anlaşmalı boşanma davalarında her iki taraf mahkemede hazır olup protokolün kabul edildiği tarafınızdan açıkça mahkemede dile getirilmesi gerektiği için duruşmaya gitmeniz gerekir.

Eğer avukat vasıtasıyla boşanma davanız takip edilmiyorsa ve duruşmaya gitmediğinizde davanızı takip etmemenizden dolayı dava takipsizlikten dolayı kapatılır. Üç ay içerisinde davanızı yenilemezseniz davanız düşer. Yenileme işlemi yapılırsa kaldığı yerden devam eder. Davalı olduğunuz boşanma davasında mahkemeye gitmemeniz durumunda dava sizin yokluğunuzda devam eder ve itiraz hakkınızı kaybetmiş olursunuz.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Durum Ne Olacak?

Bu durumda boşanmak isteyen taraf mahkeme yargılaması sonucu boşanmakta haklı olduğunu, kusursuz veya kusurunun az olduğunu ispatlarsa boşanma kabul edilir. Fakat boşanmak istemeyen taraf daha az kusurlu veya kusursuz olduğunu ispat ederse bu sefer mahkeme haklı olan tarafın boşanmak istemediği için davayı ret eder ve boşanmaya karar vermez.

Fakat boşanılmasa bile dava sonrasında taraflar üç yıl boyunca ayrı yaşamış ve birleşmemiş olurlar ise bu sefer taraflardan birinin talebiyle mahkeme boşanmalarına karar verecektir.

Boşanma Davası Açılınca Alınacak Önlemler Nelerdir?

Boşanma davası açıldıktan sonra eğer kadının kocasından darp veya ölüm tehlikesi söz konusu ise hakim tarafından 6284 sayılı kanunu gereğince önleyici  tedbir kararlarına başvurulabilecektir. Bu tedbirler;

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması tedbirlerinden birine veya birkaçına hakim tarafından karar verilebilir.

Ayrıca kadının ve müşterek çocukların yoksulluğa düşmemesi ve geçimini sağlaması amacıyla dava sonuçlanana kadar tedbir nafakası verilmesine hükmedilebilir. Bu nafaka tedbir amaçlı olup dava sonuçlanana kadar ödenecek nafakadır. Genellikle Konya boşanma avukatı olarak görmüş olduğumuz miktar 300 TL ile 500 TL arası değişmektedir.

Boşanma Davası Sonucunda Hangi Kararlar Verilmektedir?

Öncelikle davanın açılmasında yegane hedef olarak tarafların boşanmalarına veya boşanmamalarına karar verilmektedir.

Bir diğer husus ise müşterek çocuğun velayetinin kime ait olacağı kararıdır. Burada hakim tarafları dikkate almayıp sadece çocuğun menfaatini düşünerek velayete karar vermektedir. Uygulamada da bir çok defa çocuğun menfaati açısından anneye verilmesi görülmektedir. Eğer anne yoksulluk sınırında değilse, maddesel bakımdan destekçileri varsa, çocuğunun kendisi ve eğitimiyle ilgileniyorsa, çok ciddi psikolojik veya bedensel hastalığı bulunupta kendine bile bakamama gibi durumları yoksa çok büyük ihtimalle çocuğun velayeti anneye verilecektir. Hatta Yargıtay bir kararında genelevde çalışan bir bayanın ‘kendi mesleğinden korumak’ şartıyla çocuğun velayetinin anneye verilmesini onaylamıştır.

Bir diğer hususta evlilik birliğinin bozulmasında kusursuz olan veya az kusurlu olan tarafın tazminat talebi sonucu maddi ve manevi tazminata hükmedilmesidir. Genellikle her iki taraf birbirinden tazminat talep etmekte olup dava sonucunda da kusuru az olan taraf tazminata hak kazanır. Bu tazminat miktarları Konya boşanma avukatı olarak görmüş olduğumuz 10.000 TL ile 20.000 TL arası belirlenmektedir.

Bir diğer hususta yoksulluk ve iştirak nafakasıdır. Yoksulluk nafakası kusursuz veya kusuru az olan tarafın lehine olacak şekilde ödenecek nafakaya yoksulluk nafakası denmektedir. Eşin diğer eşe ödediği nafaka olarakta tanımlamakta fayda vardır. Konya boşanma avukatı olarak gördüğümüz 500 TL civarı hükmedilmektedir. İştirak nafakası ise velayeti kazanamayan tarafın aleyhine olacak şekilde müşterek çocuğun bakım ve masrafları için ödediği miktardır. Bu nafaka miktarı da Konya boşanma avukatı olarak görmüş olduğumuz 500 TL civarıdır.

Netice olarak boşanma davaları kusurun tespiti açısından zor davalar olup her zaman için mücadele isteyen dava türüdür. Bu sebeple boşanma davasını avukat desteği alınarak açılması gerektiği, kusurun tespiti, delillerin değerlendirilmesi, strateji, talepler hususunda mutlaka destek alınmalıdır. Aksi taktirde dava kaybetmekle beraber bir çok tazminat ve nafaka yükümlülüğü altına girebilirsiniz. Baydemir Hukuk Bürosu Konya boşanma avukatı olarak profesyonel hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?