Makaleler

Güncel Makaleler

Ayıplı Araç Satışlarında Araç Geri Teslim Edilmeden Faiz Talebinde Bulunulamayacağı

13. Hukuk Dairesi 2017/2696 E.,2020/3115 K.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı … Oto Satış ve Servis Tic. A.Ş.’den 0 km araç aldığını, aracın yağ uyarı lambasının uyarı verdiğini, dava konusu araç ile aynı marka ve model araçların motor yağı eksiltme noktasında problemli olduğuna ilişkin bir çok haber ve mahkeme kararı bulunduğunu, aracın imalattan kaynaklı olarak gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek, sözleşmenin iptali ile ödenen bedelin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu … şase numaralı … marka otomobilin her türlü vergi , harç, borç, ve takyidattan arındırılmış bir şekilde davacı tarafından davalılara iadesine, araç bedeli olan 51.534,36-TL bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, ileri sürülen temyiz sebeplerine ve özellikle davaya konu aracın her türlü takyidattan ari olarak davalı taraflara iadesinin gerektiğinin anlaşılmasına göre, davalının aşağıdaki bent dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı, eldeki dava ile ayıp nedeniyle sözleşmeden dönerek ödemiş olduğu bedelin iadesini talep etmiş, mahkemece tüm deliller toplanmak ve teknik bilgi gerektiren hususlarda bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle davanın kabulü ile dava konusu araç için ödenen bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar vermiştir. Ancak; davaya konu malın davacı tarafça davalılara iadesi gerçekleşmeden bu alacağı için faiz istemesi mümkün değildir. Mahkemece, dava konusu malın davalıya iade tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışın düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılması gerekmeyip hükmün düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

SONUÇ; Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların ikinci bent kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm başlıklı bölümünün üçüncü bendinde yer alan “.. dava tarihinden..” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine “aracın iade tarihinden itibaren” ibaresinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan 876,58 TL. harcın davalı …Ş.’ye, peşin alınan 3.506,31 TL. harcın davalı … Oto Satış ve Servis Tic. A.Ş.’ye iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?